• Čipový stravovací systém

    Od septembra 2022 prechádza školská jedáleň na čipový systém výdaja stravy, kde čipy nahrádzajú stravné lístky. Čip stojí  2,00€. Čipy sú neprenosné.

    Čip nesie kód každého stravníka a slúži počas celej doby stravovania. V prípade straty, alebo poškodenia je žiak povinný túto skutočnosť neodkladne nahlásiť vedúcej ŠJ a následne zakúpiť nový čip.

    Ak žiak vráti nepoškodený čip z dôvodu odhlásenia sa zo stravy, budú mu 2,00€ vrátené.

    Bez čipu obed nebude vydaný !!!

     

    Odhlasovanie

    Odhlásenie stravy je možné urobiť do 8 hodiny ráno daný deň - prostredníctvom Edupage, mailom – jedalen@zha.sk alebo SMS – 0918 737 863.

    Trvale odhlásiť žiaka zo stravy treba písomne na: jedalen@zha.sk

    Pred trvalým odhlásením musí stravník vyrovnať všetky finančné pohľadávky – záväzky voči ŠJ.

     

    Aktualizované ceny stravného účinné od 01.03.2023

    Zvýšenie režijných nákladov na základe VZN BSK č. 1/2023:

    • študenti: 2,34 € (z toho 1,90 € potraviny + 0,44 € réžia),
    • zamestnanci: 1,67 €,
    • cudzí stravníci: 4,83 €,
    • platba za lístky je možná poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet školy,

     

    Platba na účet:

    Číslo účtu: SK 24 8180 0000 0070 0047 5390

    Variabilný symbol: mesiac

    Poznámka: priezvisko a meno dieťaťa + trieda

     

    Aktuálny jedálny lístok

  • Kontakty

   • Hotelová Akadémia
   • +421 2 44251171
   • Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava Slovakia
   • +421 2 44251805
   • Mgr. Magdaléna Ochabová ochabova1@hotelka.eu
   • Mgr. Jana Bachratá bachrata1@hotelka.eu
   • Ing. Jana Ptačinová ptacinova1@hotelka.eu
   • Mgr. Bc. Iveta Menyhartová menyhartova1@hotelka.eu
   • Ing. Emília Bačová bacova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
   • Bc. Mária Kurucová kurucova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje