Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Komunikácia KOM
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Animácia v hoteli ANH
aplikovaná fyzika afy
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná matematika APM
Aplikované ekonomické systémy AES
Biológia BIO
Cestovný ruch CER
Cvičenia z matematiky MATc
Cvičenia z techniky obsluhy TEOc
Cvičenia z technológie TECHc
Cvičenia zo stolovania STOc
Dejepis DEJ
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomika EKO
Ekonomika a organizácia eor
Etická výchova ETV
etika podnikania etp
Francúzsky jazyk FRJ
Geografia cestovného ruchu GCR
Hospodárska korešpondencia HOK
hospodárske písomnosti a účtovníctvo hpu
Hospodárske výpočty HOV
Hotelový a gastronomický manažment HGM
Chémia CHEM
Informatika INF
Komunikácia v anglickom jazyku KAJ
Komunikácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Literárny seminár LIS
Manažment v spoločnom stravovaní MSS
Marketing MAR
Matematika MAT
medzinárodná gastronómia meg
Náboženská výchova NBV
Náuka o nápojoch NAN
náuka o potravinách NAP
Náuka o spoločnosti NOS
Náuka o výžive NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax ODP
Odborný výcvik ODV
Potraviny a výživa PAV
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktická časť odbornej zložky PČOZ 3
praktická časť odbornej zložky PČOZ 5
praktická časť odbornej zložky PČOZ 7
Praktická časť odbornej zložky PČOZ 6
praktická časť odbornej zložky PČOZ 1
praktická časť odbornej zložky PČOZ 2
praktická časť odbornej zložky PČOZ 4
praktická chémia pch
Právna náuka PRN
právo PRA
Prax PRX
Regionálna gastronómia REG
seminár zo slovenského jazyka ssj
slovenský jazyk a literatúra SJL2
Slovenský jazyk a literatúra SJL
slovenský jazyk a literatúra SJL1
Spoločenská komunikácia spk
spoločenská výchova spv
správanie spr
Sprievodcovská činnosť SPC
Stolovanie STO
Technika obsluhy TEO
Technika prevádzky TEP
Technika prevádzky TPR
Technológia TECH
Technológia prípravy pokrmov TPP
Telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
teoretická časť odbornej zložiky TČOZ 7
teoretická časť odbornej zložky TČOZ 1
teoretická časť odbornej zložky TČOZ 2
teoretická časť odbornej zložky TČOZ 3
teoretická časť odbornej zložky TČOZ 4
teoretická časť odbornej zložky TČOZ 5
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
teoretická časť odbornej zložky TČOZ 6
Triednicka hodina
Účtovníctvo UCT
účtovníctvo a štatistika uas
Úvod do sveta práce USP
výchova k podnikaniu vkp
základy automatizácie zau
základy cestovného ruchu a hotelierstva zch
základy ekológie ZEK
zariadenie závodov zaz
záverečná skúška zsk

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019

Kontakt

  • Hotelová Akadémia
    Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava
  • +421 2 44251171
Počet návštev: 5568969