• Mirror Hospitality Expo 2023

     • V dňoch 19. až 23. mája 2023 sa konalo po prvý krát v Radisson Blu Carlton Hoteli zaujímavé podujatie. Úspešní barmani, baristi, someliéri a kuchári si dali stretnutie, aby ukázali odbornej, ale aj laickej verejnosti, že gastronómia sa dá robiť na špičkovej úrovni.

      Z našej školy sa podujatia zúčastnili  z úseku ODV zástupkyňa  Mgr. Iveta Menyhartová, hlavné majsterky pre odborný výcvik Ing. Emília Bačová, Bc. Mária Kurucová, z úseku teoretického vyučovania  zástupkyňa Ing. Jana Ptačinová, učiteľky odborných predmetov PhDr. Gabriela Jančovičová, Bc. Mária Chovancová a vybraní žiaci ako odmenu za  ich vynikajúce výsledky počas štúdia. Zúčastnili sa  zaujímavých prednášok od profesionálov, dozvedeli sa o ich ceste k úspechu. Boli to zaujímavé životné príbehy, ktoré žiakom otvorili obzory, kam nasmerovať svoju budúcu kariéru, ale aj to, že pracovať a zdokonaľovať sa je nutné počas celého profesijného života.

      Maroš Petrikovič – prednáška o baristike, Peter Marcina, Dominik Ťapušik, Filip Rebros  -WHY  TALK ( We Host You Talk), Ľuboš Rácz – majiteľ baru a profesionál s 34 ročnou skúsenosťou s barmanstvom, Peter Lunter – someliér z najlepšej  reštaurácie na Slovensku  a veľa ďalších zvučných mien z oblasti gastronómie.

      Pre žiakov odboru kuchár bol veľkým zážitkom sledovať pri práci hviezdneho šéfkuchára s 3 hviezdami Michelin  MARCA PIERRA WHITA

      Žiaci mali možnosť degustácie  širokej ponuky nápojov, káv, údenárskych výrobkov, ovocia. Ochutnali nealkoholický rum, gin a veľa ďalších noviniek z nápojového sveta.

      Bolo to zaujímavé a inšpiratívne podujatie.

       

      Bc. Mária Kurucová – hlavná majsterka

     • Aktualizácia - Podmienky účasti na PV

     • Úprava zovňajšku

      Žiak na praktickom vyučovaní rešpektuje všetky požiadavky uvedené  vo Vnútornom poriadku školy.

      Zároveň akceptuje  požiadavky na úpravu zovňajšku  určené na zadelenom pracovisku a na všetkých gastronomických akciách na ktoré je zaradený školou.

      Súčasťou  osobnej úpravy je aj predpísané pracovné oblečenie (uniforma).

      Nerešpektovanie požiadaviek sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny a vnútorného poriadku školy.

      Vnútorný poriadok školy je zverejnený na  www.hamikoviniho.edupage.org

       

      Zdravotný preukaz

      Pre výkon praktického vyučovania žiak musí mať pri sebe platný originál zdravotného preukazu.

      Kópiu žiak odovzdá príslušnému vyučujúcemu pri prvom nástupe na praktické vyučovanie.

      Žiak je povinný mať pri sebe uvedený doklad aj na všetkých gastronomických akciách na ktoré je zaradený školou.

      Platný zdravotný preukaz  žiak  je povinný si zabezpečiť   k  4. septembru príslušného školského roka.

      Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje zdravotným preukazom. Získava sa po absolvovaní lekárskej prehliadky. Preukaz vydáva územný obvodný alebo závodný obvodný lekár, prípadne dorastový lekár podľa miesta trvalého pobytu pracovníka alebo podľa miesta pracoviska.

      (Nejedná sa o preukaz poistenca, ktorý vydáva zdravotná poisťovňa.)

     • Kariéra za dverami- prednáška v Grand Hoteli River Park

     • 17.5. a 18.5.2023

      Koniec školského roka je pred dverami a to je aj čas pre našich budúcich absolventov rozhodnúť sa, čo budú robiť po skončení štúdia. Niektorí majú v pláne  pokračovať v štúdiu na vysokej škole, iní sa rozhodujú pracovať a zúročiť svoje vedomosti a zručnosti v niektorom gastronomickom zariadení.  

      Dňa 17.5.2023  sa zúčastnili triedy V.A,V.C,III.Akč pod pedagogickým dozorom Paed.Dr Ivety Cimprichovej.

      Dňa 18.5.2023 žiaci  V.B, IV.Am a II.Ds  spolu so zástupkyňou pre praktické vyučovanie Mgr. Ivetou Menyhartovou  a hlavnou majsterkou Bc. Máriou  Kurucovou . Prednášku pripravil a zrealizoval hotel.

      Grand Hotel  River Park ponúka široké uplatnenie  pre všetky profesie . O všetkých možnostiach im porozprávali riaditeľ hotela Ing. Rudolf Križan , Ľubica Gubricová  - HR Director, Adriana Zajíčková  - F&B manažérka, pán Jaroslav Žídek – šéfkuchár, majster odbornej výchovy pán Dominik Mlynarovič- ktorý v hoteli počas štúdia praxoval, po skončení začal pracovať ako radový zamestnanec a postupne sa vypracoval na  supervisora . Po skončení prednášky žiaci absolvovali exkurziu v hoteli.

      Želáme našim budúcim absolventom správny výber a úspešný profesionálny život.

      Bc. Mária  Kurucová – hlavná majsterka

     • Postup pri podaní odvolania

     • Samotné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka sa posudzuje podľa § 19 Správneho poriadku. Podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku „Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takého formulára.“.

      Podľa § 19 ods. 2 druhej a tretej vety Správneho poriadku „Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.“

      Ak odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka v elektronickej podobe nebolo urobené podľa § 19 Správneho poriadku v nadväznosti na zákon o e-Gov, nemožno hovoriť o účinnom a právne efektívnom podaní.

      Z uvedeného vyplýva, že za platné odvolanie sa považuje odvolanie podané elektronicky (s platným elektronickým podpisom) alebo odvolanie v listinnej podobe. Preto vás prosím, aby ste odvolanie buď priniesli osobne, alebo poslali poštou.

       

      Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu

    • Vzdelávací program Etika v podnikaní – súťaž
     • Vzdelávací program Etika v podnikaní – súťaž

     • VEDIEŤ SA SPRÁVNE ROZHODNÚŤ...

      ...a my sme sa vedeli správne rozhodnúť...

       

      Preto sme sa dňa 18.4.2023 zúčastnili celonárodného kola súťaže, pripravenej vzdelávacou organizáciou JA Slovensko. Táto organizácia podporuje podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.

      Keďže sme si chceli rozšíriť svoje vedomosti o etike v podnikaní a vyskúšať svoje schopnosti v obhájení si názoru, prihlásili sme sa na súťaž „Vedieť sa správne rozhodnúť“. Uvedená aktivita je súčasťou programu Etika v podnikaní a je podporovaná spoločnosťou Hewlett Packard Enterprise.

      Súťaž, prostredníctvom odbornej poroty hodnotila riešenie prípadových štúdií, ktoré boli súťažiacim zadané. Obsahovali rozmanité spoločenské problémy, akými sú korupcia, protizákonnosť, alebo nekorektné podnikanie. Dokázať analyzovať pridelené, fiktívne prípady z praxe, navrhnúť konštruktívne riešenie nám napomohlo vnímať svet podnikania z inej dimenzie. Súperenie nebolo jednoduché. Celonárodné kolo, do ktorého sa úspešne prebojovali najlepšie tímy z rôznych škôl Slovenska, umožnilo porovnať si analytické, prezentačné a rétorické schopnosti.

      Z celkového počtu 10 tímov v národnom kole, dva súťažné tímy sme tvorili my, z HA Mikovíniho. Veľmi pozorne sme si vypočuli súťažné zadanie. Prípadová štúdia obsahovala neľahkú tému „Priateľstvo a korupcia". Dôsledne sme predložený problém analyzovali a pripravili sa na prezentovanie.

      I keď sme žiaden tím z našej školy prvenstvo nezískali, už samotná účasť v celonárodnom kole bola pre nás veľmi vzácna skúsenosť. Veríme, že nasledujúci rok prekročíme hranice nášho súčasného úspechu.

       

      Gratulujeme za vzornú reprezentáciu školy v Etike v podnikaní:

      A) Tím HA Mikovíniho:, Amene Grace Lysej a Filipovi Pečenkovi II.C

      B) Tím HA Mikovíniho: Michaele Miriam Chorvátovej a Martinovi Bartalosovi II.A

       

     • Exkurzie v pražiarni kávy Ebenica

     • Dňa 15.05.2023 sa trieda IV.B - 1. skupina zúčastnila exkurzie v pražiarni kávy Ebenica v Modre. Miestny barista pán Marek Csicso previedol študentov cestou kávy od plantáží až po šálku. Modranská pražiareň Ebenica získala viaceré ocenenia v súťaži Great Taste Awards a Coffee Review na svetovej úrovni a dodáva kávu do veľkých firiem ale aj do kancelárie pani prezidentky Slovenskej republiky. Študenti sa dozvedeli viac aj o marketingových stratégiách a o konkurenčnom boji slovenských pražiarní kávy.

      Ešte raz veľmi pekne ďakujeme pánovi Marekovi Csicsovi a budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu.

      MOV Natália Hrabinská

     • EURES

     • V termínoch 13. a 25. apríla, 3. a 15. mája prišla poradkyňa pani Denisa Hudecová do našej školy zo siete EURES, ktorá podporuje pracovnú mobilitu a uľahčuje voľný pohyb pracovníkov v rámci členských krajín EÚ.

      Predstavila žiakom končiacich ročníkov možnosť pracovať v zahraničí, vysvetlila, ako byť úspešný na európskom trhu práce, ponúkla bezplatnú databázu overených pracovných ponúk v členských krajinách.

      hl. MOV Ing. Bačová

     • Mirror Hospitality Expo 2023

     • Milí študenti, kolegyne a kolegovia,

      uvádzame odbornú aktivitu pre všetkých  nadšencov gastronómie, podporovanú aj Bratislavským samosprávnym krajom.

       ·        -  Podujatie : Mirror Hospitality Expo 2023.

      ·         - Termín : 19. až 23. mája 2023 v Radisson Blu Carlton Hotel a v ich partnerských zariadeniach.

      ·         - Vstupenky na aktivitu si môžete zakúpiť aj cez nižšie uvedený link.

       

      Veríme že celý program bude zaujímavý.

      Vaše pani zástupkyne:

      Mgr. Iveta Menyhartová

      Ing. Jana Ptačinová

     • Next Chef

     • Milí študenti,

      NECHAJTE SA OBJAVIŤ v pripravovanom projekte Next Chef a ukážte svoj talent v otvorenej kuchyni.

      • Čaká Vás zaujímavá skúsenosť ale aj odborná porota.
      • Súťaž bude prebiehať v 2 kvalifikačných kolách a jedno finále.

      V kvalifikačnom kole sa stretnú dvaja účastníci a víťaz každého kola postúpi do záverečného finále.

      • Téma kvalifikačného kola: Starter (predjedlo) z vopred určenej jednej suroviny, ktorá Vám bude dostatočne vpred zaslaná.
      • Téma finálového kola: Hlavný chod (bližšia špecifikácia príde týždeň pred finále).

      Bližšie informácie získate viď. video.

      Koordinátorka projektu - hlavná MOV - Ing. Emília Bačová.

      REGISTRAČNÝ FORMULÁR

      - vyplnený doručiť koordinátorke projektu (prípadne osobne pomôže s vyplnením formulára).

       

      Tešíme sa na gastronomické zážitky!

       

      Mgr. Iveta Menyhartová

      zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie

     • Prijímacie pohovory

     • Dňa 4. mája 2023 (štvrtok) sa uskutoční 1. termín prvého kola prijímacích pohovorov. Žiaci sa dostavia do podlubia školy, kde si ich o 8:00 hod. vyzdvihnú pedagógovia a odvedú do tried, kde budú prebiehať prijímacie pohovory približne do 11:00 hod.

     • Ponuka nadstavbového štúdia

     • Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava ponúka

      dvojročné nadstavbové štúdium 6430 L podnikanie v remeslách a službách,

       

      ktoré bolo zaradené v sieti stredných škôl miesto nadstavbového štúdia 6421 L spoločné stravovanie. Táto zmena sa výrazne nedotkla obsahu nahradeného odboru.

      Podmienky prijatia:

      1. Prihláška na štúdium podaná do 31.mája 2023.

      2. Úspešné ukončenie učebného odboru záverečnou skúškou. 

      V prípade otázok, kontaktujte: zavacka1@hotelka.eu, prípadne na tel. č.: 0905316476.

     • Vráťme knihy do škôl

     • Dňa 21.4.2023 sa žiačky  Simona, Lara a Viktória  pod odborným vedením p. majsterky Bc. Zuzany Bučekovej podieľali na príprave a servisu občerstvenia  na gymnáziu L. Novomeského. Za prítomnosti predsedu BSK p. Juraja Drobu, tu boli ocenení žiaci zo základných škôl, za najviac prečítaných kníh.

      Ďakujeme pani majsterke a žiačkam za prípravu a realizáciu tejto milej udalosti.

      Bc. Mária Kurucová – hl. majsterka

  • Kontakty

   • Hotelová Akadémia
   • +421 2 44251171
   • Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava Slovakia
   • +421 2 44251805
   • Mgr. Magdaléna Ochabová ochabova1@hotelka.eu
   • Mgr. Jana Bachratá bachrata1@hotelka.eu
   • Ing. Jana Ptačinová ptacinova1@hotelka.eu
   • Mgr. Bc. Iveta Menyhartová menyhartova1@hotelka.eu
   • Ing. Emília Bačová bacova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
   • Bc. Mária Kurucová kurucova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje